Általános szerződési feltételek

 

a Profiterol Master Kft.  (székhelye: 2112 Veresegyház,Ráday utca 36.; cégjegyzékszáma: Cg.: 13-09-197834 nyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága, 1051 Budapest Nádor utca 28., adószáma: 26643836-2-13) által működtetett webshop felhasználásához.

 

Cégünk kitűzött célja, hogy Ön a teljes kínálatunkból a legegyszerűbben, leggyorsabban  juthasson hozzá az Ön által igényelt termékekhez. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben Önt is elégedett vásárlóink között üdvözölhetjük.

 

Fogalommeghatározás

 

Megrendelő (Vevő): a jelen ÁSZF szövegében megrendelőnek minősül a http://www.profiterolmaster.hu weboldalon felhasználó – függetlenül attól, hogy tényleges szállítási szerződés létrejön-e felek között, vagy sem.

 

Általános tudnivalók

 

Minden megrendelését Ön az interneten keresztül tudja leadni a http://www.profiterolmaster.hu weboldalon, amely megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A webes vásárlásnál regisztrációra nincs szükség, az Ön adatait kell megadni, a szállításra – fizetésre vonatkozóan, a formanyilatkozat értelemszerű kitöltésével. A megrendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A rendelés során köteles saját nevében, a saját, valós adatainak megadásával eljárni. A valótlan adatok megadásáért, és ennek következtében a téves kiszállításért a hamis adatokat megjelölő személy felelősséggel tartozik

Az oldalra való belépéssel a felhasználók elfogadják és eleget tesznek az alább felsorolt szabályoknak és feltételeknek, mint ahogyan az érvényes jogszabályoknak is.

Az Profiterol Master Kft. mindent megtesz a weboldalra felkerülő információk helyességének biztosítása érdekében. Mindezek ellenére előfordulhatnak hibák az információkban.

 

Elektronikus úton történő szerződéskötés

 

http://www.profiterolmaster.hu weboldalon található az általunk forgalmazott termékek listája, azok bruttó árának megjelölése mellett, amely árak a csomagolás díját tartalmazzák. A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre megrendelő tesz ajánlatot a megrendelési lap saját nevében, saját valós adataival történő kitöltésével és a megrendelés elküldésével.

A Profiterol Master Kft., amennyiben a megrendelő által tett szerződéskötésre irányuló ajánlatot, azaz a megrendelést elfogadja, minden esetben visszaigazolást küld megrendelőnek a adminisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollevők közötti írásbeli szállítási szerződés jön létre, amelyben az egyik fél a Profiterol Master Kft. mint szállító, a másik fél pedig megrendelő.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar, ettől való eltérés kizárólag a Szállító egyoldalú, előzetes hozzájárulása esetén lehetséges, azonban ez esetben is a magyar szöveg lesz irányadó eltérés esetén.

 

Szerződés tartalma, jogok kötelezettségek

 

A Szállító köteles  a megrendelt termékeket a vevőnek kiszállítani a megrendeléstől számított legkorábban 48 óra elteltével. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt, a Szállító által visszaigazolt termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 72 órán belül átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat megfizetni.

 

Az elállás joga – 14 napos visszavásárlás

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében

1) 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a termék fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

 

29. §(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. §szerinti jogát

c) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

A fogyasztó elállási szándékát köteles írásban jelezni a szállító felé a törvényben meghatározott intervallumon belül a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldött nyilatkozat útján.

A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ez a szerződés (megrendelés) megszűnését eredményezi. Szállító ezt tudomásul veszi. A fogyasztó köteles az árut (ha már átvette) saját költségén szállítónak visszajuttatni!

23. §(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Más teendője NINCS.

Ha a megadott határidőn belül nem él elállási jogával, a szerződés (megrendelés) érvényes, és a fogyasztó a termék vételárát köteles kiegyenlíteni.

2) – Ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

3) – Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4) – Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5) – Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett károk megtérítését követelheti, amelyet jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételár erejéig – azonban az ezt meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Ha a megrendelő a terméket hiányosan, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza a Szállítóhoz, a Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

 

Egyéb, elállással kapcsolatos rendelkezések

 

Ha a szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szállítót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szállítót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a szállító egyértelműen és pontosan köteles a megrendelőt tájékoztatni.

 

Általános megrendelői tájékoztató

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (a)-(b) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról.

 

Társaságunk (Szállító) adatai

 

Profiterol Master Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Ráday utca 36 ; cégjegyzékszáma: Cg.: 13-09-197834, nyilvántartásba vevő cégbíróság:Budapesti Törvényszék Cégbírósága, 1051 Budapest Nádor u. 28., adószáma: 26643836-2-13.

Áruk árának, illetve a járulékos költségek megjelölése: az ajánlattételi felhívásban szerepel a bruttó ára a termékeknek, a visszaigazolásban pedig a járulékos költségekkel megnövelt összeg is feltüntetésre kerül.

 

A létrejött szerződés minden megrendelés esetében egyszeri, önálló, írásbeli szállítási szerződésnek minősül, amelyre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt szabályok „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” rendelkezésekkel összhangban irányadók. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai is irányadóak.

 

Reklamációk kezelése

 

Panaszát elsődlegesen helyben megteheti, vagy írásban a székhelyünkre is eljuttathatja, melyre írásban nyolc napon belül válaszolunk:

Profiterol Master Kft.

cím: 2112 Veresegyház,Ráday utca 36.

tel: 06-70-458-2230

e-mail:info@profiterolmaster.hu

 

A vásárló problémájával a következő testületekhez fordulhat

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót, mint Eladót együttműködési kötelezettség terhel a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.mbonyaEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály,

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.; telefon: +36 42 500 694

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.; telefon +36 42 420 180